Obchodní podmínky

Nacházíte se na webovém rozhraní shop.dubanci.cz, které provozuje naše společnost

Smartpixels s.r.o., se sídlem Smržovská 828, Klánovice, 190 14 Praha 9

IČ: 24853984

není plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201085

adresa pro doručování: Smartpixels s.r.o., Smržovská 828, Klánovice, 190 14 Praha 9

telefonní číslo: 605 530 134

kontaktní e-mail: info@dubanci.cz.

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. V těchto podmínkách užití webového rozhraní jsou použité níže definované pojmy:

 • kupní cena (nebo jenom „cena“) je cena zboží;

 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

 • podmínky užití webového rozhraní (dále jen „Podmínky“) jsou tato pravidla, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní;

 • prodávajícím je společnost Eintopf s.r.o., se sídlem Nerudova 50, 441 01 Podbořany, IČ: 02436736, DIČ: CZ02436736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37391, kontaktní údaje: 603 707 511, matej@westprint.cz, webové stránky: www.westprint.cz;

 • provozovatelem je naše společnost Smartpixels s.r.o. (dále jen „my“ nebo „naše společnost“);

 • smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi vámi jako kupujícím a společností Eintopf s.r.o. jako prodávajícím;

 • společnost Google (nebo jen „Google“) je společnost Google, Inc.;

 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní naší společnosti umístěné na internetových stránkách shop.dubanci.cz;

 • ZOOÚ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Na webovém rozhraní zajišťujeme především zprostředkování uzavření smlouvy mezi vámi jako kupujícím a prodávajícím, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a prodávajícím. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a prodávajícím nabízíme prostřednictvím webového rozhraní jeho zboží. Smlouvu uzavíráte přímo s prodávajícím, a nikoli s námi. Nejsme stranou takové smlouvy a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží prodávajícím, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou nebo nemožností uzavřít smlouvu.

  2. Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi vámi a prodávajícím se řídí obchodními podmínkami prodávajícího. S obchodními podmínkami prodávajícího jste povinni se seznámit. Ustanovení těchto Podmínek má přednost před ustanoveními obchodních podmínek prodávajícího.

 1. KUPNÍ SMLOUVA

  1. Jak je uzavírána kupní smlouva?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany prodávajícího.

  1. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Objednat“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

  1. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

  1. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto Podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo emailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5.1), má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložil.

  1. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, prodávající není povinen dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto Podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, není prodávající povinen smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto Podmínek.

  1. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto Podmínky, obchodní podmínky prodávajícího, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána emailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

  1. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k Podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Jaké způsoby platby můžete využít?

Kupní cenu hradíte přímo prodávajícímu. Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;

 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (pokyny vám budou sděleny v přijetí objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

  1. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do čtrnácti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

  1. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 1. DODACÍ PODMÍNKY

  1. Jak je posíláno zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

  1. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

  1. Kdy vám bude zboží dodáno?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho povaze, dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Konkrétní dobu dodání naleznete na webovém rozhraní.

Dodáním zboží podle těchto Podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

  1. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i prodávajícího. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Máte právo odstoupit od smlouvy?

Dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky).

Vezměte na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku vám nenáleží právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

V případě zakoupení zboží, které nespadá pod ustanovení § 1837 občanského zákoníku a od jehož koupě lze odstoupit, se odstoupení od smlouvy řídí obchodními podmínkami prodávajícího. Pro uplatnění práva před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy doporučujeme kontaktovat přímo prodávajícího.

  1. Jaká máte práva v případě vady plnění a na koho se můžete obrátit?

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku a, jste-li spotřebitelem, také § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva z vadného plnění se řídí obchodními podmínkami prodávajícího.

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme uplatnit práva z vadného plnění přímo u prodávajícího. V případě vašeho zájmu je však možné obrátit se i na nás a my následně budeme řešit váš případ s prodávajícím.

Vezměte na vědomí, že naše společnost nenese žádnou odpovědnost za kvalitu zboží, které je vám na základě smlouvy dodáno prodávajícím.

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

  1. Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.

  2. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

  3. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

  4. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

  5. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

  6. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto Podmínek.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se ZOOÚ.

  1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

  1. Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám především umožňujeme přístup k vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

  1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00071675.

Zpracováním vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  1. Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme pouze prodávajícímu za účelem uzavření smlouvy a následného plnění ze smlouvy. Prodávajícímu předáváme vaše osobní údaje v minimálním rozsahu, který je nutný pro uzavření smlouvy a dodání zboží.

  1. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě vaší písemné žádosti odstraníme vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

 • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

 • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice.

Více detailnější informace ohledně ochrany osobních údajů a GDPR najdete na stránce Podmínky ochrany osobních údajů.

 1. SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE A SOUBORY COOKIES

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google. K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

  1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a námi, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

  1. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  1. Jak Google využívá získaná data?

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

  1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

My jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 1. OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

  1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

  2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  3. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

  4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi a prodávajícím spor ze smlouvy, který se vám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží, které jste u prodávajícího zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně Podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 10. března 2017